Stop krivotvorinama

Objavljen novi paket mjera Europske komisije usmjerenih jačanju zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva

Grafika: Uz odobrenje Europske komisije

Europska komisija je 29. studenoga 2017. godine objavila sveobuhvatni paket mjera za dodatno poboljšanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva, koje su navedene u sljedećim dokumentima:

  • Komunikaciji o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništa kao odgovoru na današnje društvene izazove,
  • Komunikaciji o smjernicama za primjenu Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje: DPPIV), uz koju je priložen radni dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a,
  • Radnom dokumentu službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta,
  • Komunikaciji o patentima bitnima za norme.

Ovim se paketom mjera želi potaknuti europska poduzeća na ulaganje u inovacije i kreativnost. Podaci govore o tome da je čak 5% proizvoda uvezenih u Europsku uniju krivotvoreno ili se radi o piratskim sadržajima. Stoga se ističe potreba za snažnijim djelovanjem protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, posebno onih koje se čine na komercijalnoj razini. Evaluacija DPPIV-a rezultirala je zaključkom da su mjere utvrđene ovom direktivom i nadalje odgovarajuće i svrsishodne, ali da je potrebno otkloniti razlike u tumačenjima i primjeni DPPIV-a unutar država članica EU-a. Stoga je Europska komisija u zasebnoj Komunikaciji izdala smjernice o tumačenju i primjeni mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih DPPIV-om, temeljene na sudskoj praksi Suda Europske unije i dostupnoj najboljoj praksi u ovom području. Ističe se i značaj specijalizacije sudaca koji rade na predmetima iz područja intelektualnog vlasništva, njihove trajne izobrazbe i razvoja najboljih sudskih praksi te transparentnosti u radu sudova. U tu svrhu Europska komisija je pozvala države članice da sustavno objavljuju sudske odluke donesene u predmetima vođenim zbog povreda prava intelektualnog vlasništva, a posebno odluke žalbenih i viših sudova. Također, potiče se i daljnji razvoj instrumenata za alternativno rješavanje sporova, u okviru mehanizama mirenja i arbitraže.

Komisija potiče sve dionike, javne i privatne, da zajedničkim snagama sudjeluju u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva. S obzirom na pozitivna iskustva u vezi primjene Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe na Internetu, u pripremi je novi Memorandum o razumijevanju kojim bi se spriječilo oglašavanje na internetskim stranicama kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, a u cilju zaštite opskrbnih lanaca od ulaska krivotvorenih proizvoda, u pripremi je i Memorandum o razumijevanju za sektor prijevoza i otpreme. Komisija poziva industriju da primijeni potrebnu dužnu pažnju u svojem poslovanju kako bi se spriječile povrede prava intelektualnog vlasništva. S druge strane, naglašava se potreba za daljnjim jačanjem suradnje nadležnih državnih institucija ali i za jačanjem javne svijesti o ulozi i značaju intelektualnog vlasništva za gospodarski razvoj te negativnim posljedicama koje proizlaze iz povreda prava intelektualnog vlasništva.

Komisija je objavila i Komunikaciju vezanu uz stvaranje pravednog i uravnoteženog sustava patenata vezanih uz norme, usmjerenog olakšavanju uvođenja novih tehnologija kao temelja jedinstvenog digitalnog tržišta. Proizvođačima bi se trebao olakšati pristup novim tehnologijama uz transparentne i predvidive uvjete licenciranja, a nositelji patenta trebaju biti odgovarajuće nagrađeni za svoja investiranja u istraživanje i razvoj najboljih tehnologija.

Više o mjerama, smjernicama i prijedlozima Europske komisije sadržanim u ovom novom, sveobuhvatnom paketu dokumenata možete pročitati na sljedećoj poveznici.

 

Datum novosti: 11.12.2017.

Ispiši stranicu