Međunarodni okvir

Pitanjima provedbe prava intelektualnog vlasništva, osobito problemom krivotvorenja i piratstva bavi se i niz međunarodnih organizacija, odnosno stručnih tijela i inicijativa. Koordinacijska tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva, kao i pojedina nadležna tijela i organizacije, prate razvoj provedbe prava intelektualnog vlasništva na međunarodnoj razini i surađuju s navedenim organizacijama i inicijativama.
 

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization - WIPO)

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) bavi se razvojem uravnoteženog i dostupnog međunarodnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva koji vrednuje kreativnost, potiče inovacije i doprinosi gospodarskom razvitku, istovremeno osiguravajući zaštitu javnog interesa. Jedno od područja aktivnosti WIPO-a predstavlja i razvoj poštivanja prava intelektualnog vlasništva, u okviru čega djeluje Savjetodavni odbor za provedbu prava intelektualnog vlasništva (Advisory Committee on Enforcement - ACE). U okviru ovoga odbora raspravljaju se teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva te jačanje javne svijesti o važnosti poštivanja prava intelektualnog vlasništva. Zadaci ovoga odbora su tehnička pomoć i koordinacija u pitanjima provedbe prava intelektualnog vlasništva, suradnja s nadležnim institucijama i privatnim sektorom u borbi protiv krivotvorenja i piratstva, te razmjena informacija i iskustava u području provedbe prava intelektualnog vlasništva. S obzirom na važnost stalne edukacije u ovom području, Savjetodavni odbor za provedbu prava intelektualnog vlasništva WIPO-a, u suradnji s Interpolom, Svjetskom carinskom organizacijom, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim nadležnim organizacijama i tijelima, organizira kongrese, seminare, radionice i druge oblike edukacijskih aktivnosti namijenjene svim relevantnim čimbenicima u sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva.
 

Međunarodna policijska organizacija (INTERPOL)

Uz ostala područja djelovanja, INTERPOL je aktivan i u borbi protiv kriminala vezanog uz povrede prava intelektualnog vlasništva, odnosno  krivotvorenje  i piratstvo. Aktivnosti INTERPOL-a u ovom području  obuhvaćaju potporu regionalnim i globalnim operacijama na razbijanju mreža organiziranog kriminala koje stoje iza krivotvorenja i piratstva, organizaciju programa specijalizirane obuke iz ovog područja putem Međunarodne visoke škole za istražitelje povreda intelektualnog vlasništva (International IP Crime Investigators College – IIPCIC), te razmjenu informacija i obavještajnih podataka putem sigurnih policijskih komunikacija i specijalizirane Baze podataka o međunarodnim povredama prava intelektualnog vlasništva (Database on International Intellectual Property (DIIP) Crime). INTERPOL razvija partnerstvo sa širokom mrežom predstavnika raznih sektora radi multidisciplinarnog odgovora na kompleksno pitanje krivotvorenja i piratstva.
 

Svjetska carinska organizacija (World Customs Organization - WCO)

S obzirom na istaknutu ulogu carine u borbi protiv globalnog problema krivotvorenja i piratstva Svjetska carinska organizacija (WCO) razvija niz aktivnosti u ovom području. Između ostaloga osnovala je Stratešku grupu za provedbu prava intelektualnog vlasništva (IPR Strategic Group) koja okuplja carinske stručnjake i predstavnike privatnog sektora s ciljem uspostavljanja suradnje  te razmjene najbolje prakse i iskustava u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva. Aktivnosti Svjetske carinske organizacije u ovom području obuhvaćaju i razvoj partnerstva s nositeljima prava, programe obuke te razvoj tehnika i metoda za borbu protiv krivotvorenja i piratstva.
 

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization - WHO)

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uz ostala područja djelovanja bavi se i različitim aspektima intelektualnog vlasništva vezanima uz zaštitu javnog zdravlja. Uz aktivnosti vezane uz razvoj inovativnih lijekova i transfer tehnologije, značajno područje aktivnosti predstavlja i borba protiv krivotvorenja medicinskih proizvoda. Pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije djeluje Međunarodna radna grupa za borbu protiv krivotvorenja medicinskih proizvoda (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce – IMPACT). IMPACT čine predstavnici vlada, organizacija, institucija, agencija i udruga iz razvijenih i zemalja u razvoju okupljenih na postizanju zajedničkih ciljeva kao što su razvoj međuinstitucionalne suradnje u borbi protiv krivotvorenih medicinskih proizvoda na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, podizanje razine svijesti o ovom problemu i razvoj odgovarajućih zakonodavnih mjera, učinkovita razmjena informacija te pružanje stručne pomoći i potpora razvoju strategija u ovom području.
 

Međunarodna gospodarska komora (International Chamber of Commerce - ICC)

Međunarodna gospodarska komora (ICC) okuplja nacionalne i lokalne organizacije koje promiču poslovne i profesionalne interese gospodarstvenika te korporacije,  kompanije, tvrtke, pravne osobe i pojedince koji sudjeluju u međunarodnim poslovnim aktivnostima. S ciljem organizacije globalne borbe protiv krivotvorenja i piratstva Međunarodna gospodarska komora pokrenula je inicijativu pod nazivom Akcija poslovne zajednice za zaustavljene krivotvorenja i piratstva (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy – BASCAP). BASCAP nastoji povećati javnu svijest građana o negativnom utjecaju i opasnostima od krivotvorenja i piratstva, savjetuje vlade i nadležne institucije o mogućnostima organizacije i poboljšanja učinkovitosti sustava zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva te nastoji izgraditi javnu svijest o potrebi i važnosti zaštite intelektualnog vlasništva.
BASCAP putem svojih aktivnosti informira međunarodnu javnost o šteti koju krivotvorenje i piratstvo nanose – o opasnostima od gubitka radnih mjesta, opasnostima za sigurnost i zdravlje potrošača, negativnom utjecaju na inovativnost i razvoj kvalitetne proizvodnje, povezanost s organiziranim kriminalom, smanjenju transfera tehnologije i dr.
 

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

Europska unija posvećuje značajnu pažnju pitanjima krivotvorenja i piratstva. S ciljem osiguravanja i podupiranja suradnje između nadležnih nacionalnih državnih tijela, privatnog sektora i institucija Europske unije u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva uspostavljena je Europska promatračnica za krivotvorenje i piratstvo (European Observatory on Counterfeiting and Piracy, odnosno prema kasnijem nazivu Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (European Observatory on  Infringements of Intellectual Property Rights). Prvotno uspostavljena kao ured Europske komisije, Europska promatračnica od 2012. godine djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office - EUIPO), kao uredu Europske unije nadležnom za registraciju europskog žiga i industrijskog dizajna (tzv. žiga Europske unije i dizajna Zajednice). Djelovanje Europske promatračnice ima za cilj unaprjeđenje razumijevanja vrijednosti intelektualnog vlasništva, te razmjera i utjecaja povrede ovih prava, kao i podizanje razine svijesti građana o ovim pitanjima; razvoj znanja i najbolje prakse zaštite prava intelektualnog vlasništva u javnom i privatnom sektoru, stručnosti u postupcima provedbe prava, te odgovarajućih mjera za sprječavanje i rješavanje slučajeva povrede prava; razvoj suradnje i razmjene informacija o povredama prava između zemalja članica Europske unije, kao i međunarodne suradnje prema trećim zemljama u ovom području.