Stop krivotvorinama

Objavljene studije EU promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Foto: Unsplash.com/Liana Mikah

Obavještavamo vas o više novih studija koje je u proteklom razdoblju objavila Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Studija o praksama dobrovoljne suradnje u suzbijanju povreda prava žiga, prava industrijskog dizajna te autorskog i srodnih prava koje se vrše putem Interneta, a koje su razvile same industrije, javna tijela i drugi dionici sustava zaštite, objavljena pod izvornim nazivom Study on Voluntary Collaboration Practices in Addressing Online Infringements of Trademark Rights, Design Rights, Copyright and Rights Related to Copyright, pruža uvid u šest različitih vrsta postupaka odnosno prakse dobrovoljne suradnje koji su u ovom području razvijeni i primjenjuju se u Francuskoj, Nizozemskoj, Danskoj, Austriji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. 

Nadalje, studija s analizom izvedivosti sustava digitalnog depozita u Europskoj uniji, izvornog naziva Feasibility Analysis for an EU Digital Deposit System, proučava je li pravno i tehnički izvedivo na razini Europske unije uspostaviti digitalnu platformu koja bi osiguravala autorima, izumiteljima i drugim stvarateljima te poduzećima dokaz o postojanja djela ili drugih informacija u točno određeno vrijeme, deponiranjem predmeta zaštite odnosno podataka kroz središnji informatički portal, koji bi djelovao na siguran i povjerljiv način i kojim bi upravljalo javno tijelo. Također, objavljena je i Studija o dobrovoljnoj registraciji i sustavima depozita u SAD-u i Kini, izvornog naziva Study on Voluntary Registration and Deposit Systems: United States and China.

Objavljena je i još jedna studija nastala u suradnji EUIPO-a i OECD-a pod izvornim nazivom Why Do Countries Export Fakes, koja nastoji pronaći odgovor na pitanje zašto su neke zemlje odnosno gospodarstva više uključena u trgovinu krivotvorenim proizvodima od drugih, te koji ključni društveno-ekonomski čimbenici na to utječu.  

Potom slijede dvije studije vezane uz područje pravosuđa – studija o specijalizaciji sudova za predmete iz područja intelektualnog vlasništva pod nazivom Specialised IP Rights Jurisdictions in Member States te studija koja predstavlja osnovnu odrednicu za sudske sporove o poslovnim tajnama u Europskoj uniji, izvornog naziva The Baseline of Trade Secrets Litigation in the EU Member States, koja pruža opis temeljnih značajki pravnih sustava u svih 28 država članica EU-a u području zaštite od nezakonitog pribavljanja, korištenja ili otkrivanja poslovnih tajni. 

Studija o zakonodavnim mjerama koje se odnose na povrede prava intelektualnog vlasništva na Internetu, izvornog naziva Study on Legislative Measures Related to Online IPR Infringements, daje uvid u to jesu li i u kojoj mjeri posebne zakonodavne mjere koje se mogu primjenjivati za sprječavanje i suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva u internetskom okruženju dostupne u državama članicama Europske unije. Upitnik na temelju kojeg je izrađena studija obuhvaćao je građanskopravne i kaznenopravne mjere zaštite.

U posljednjoj u nizu objavljenih studija koja se bavi identifikacijom i analizom zlonamjernih softvera na odabranim mrežnim mjestima za koja postoji sumnja na kršenje autorskih prava, izvornog naziva Identification and Analysis of Malware on Selected Suspected Copyright- Infringing Websites, donosi se pregled najnovijih primjera zlonamjernih softvera i potencijalno neželjenih programa pronađenih na takvim mrežnim mjestima. Istraživanje je provedeno u suradnji s Europskim centrom za kibernetički kriminalitet (EC3) pri Europolu. 

Sve navedene studije su u cjelini dostupne na sljedećoj poveznici, a dostupni su i sažeci nekoliko navedenih studija u prijevodu na hrvatski jezik.

 

Datum novosti: 3.10.2018.

Ispiši stranicu