Stop krivotvorinama

Ostala tijela

Uz tijela nadležna za provedbu upravnih postupaka i sporova, te građanskopravnih, kaznenopravnih, prekršajnopravnih  i carinskih postupaka u području zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva, u sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva u širem smislu, odnosno praćenja podataka o povredama prava, uključene su i slijedeće institucije, koje sudjeluju u koordinacijskim tijelima za provedbu prava intelektualnog vlasništva:
 

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; poslove vezane uz pružanje međunarodne pravne pomoći; vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka te druge poslove određene zakonom. Vezano uz rad koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva, Ministarstvo pravosuđa između ostaloga prikuplja podatke o povredama prava intelektualnog vlasništva od izvještajnih jedinica (sudova) za cijelo područje Republike Hrvatske, koji su predmet praćenja statističkih izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo pravosuđa prati ukupnu provedbu prava intelektualnog vlasništva i sudjeluje u aktivnostima koordinacijskih tijela vezanih uz svoju nadležnost.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unaprjeđivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i predmeta opće uporabe; farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom medicinskih proizvoda, prometom lijekova te druge poslove određene zakonom.

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu, analiziranje, čuvanje, objavljivanje i davanje na korištenje statističkih podataka, unaprijeđivanje statističkih metoda te druge poslove određene zakonom. Državni zavod za statistiku sudjelovao je u uspostavljanju trajnog, jedinstvenog i metodološki usklađenog sustava praćenja statističkih podataka koji se odnose na provedbu prava intelektualnog vlasništva za sva nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, te i dalje surađuje s koordinacijskim tijelima na razvoju i unaprijeđivanju uspostavljene metodologije prikupljanja statističkih podataka u ovom području rada.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Djelatnosti Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH)  propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (NN 111/18) i drugim propisima, a obuhvaćaju istraživanja u području poljoprivrede i srodnim područjima, zaštiti bilja, zaštiti tla, sjemenarstvu i rasadničarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, uljarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, stočarstvu, kontroli kvalitete stočarskih proizvoda i sigurnosti hrane.
HAPIH pruža stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede kod izrade stručnih mišljenja i provođenju laboratorijskih analiza uzoraka za fitosanitarnu, poljoprivrednu i vinarsku inspekciju. U okviru HAPIH-a djeluje i Centar za sigurnost hrane (CSH). CSH je jedna je od kontakt točaka Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) te kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U području sigurnosti hrane CSH obavlja poslove znanstvene procjene rizika te pruža znanstvenu i tehničku podršku drugim nadležnim tijelima.
 

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Agencija za lijekove i medicinske proizvode obavlja poslove vezane uz: davanje odobrenja za stavljanje u promet lijekova i homeopatskih proizvoda, farmaceutsko ispitivanje lijeka i homeopatskog proizvoda, obavljanje provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda te davanje nalaza o obavljenoj provjeri kakvoće i suglasnost na stavljanje uvezene serije gotovog lijeka u promet, analiziranje i ocjenu nuspojava i sigurnosti ispitanika u kliničkim ispitivanjima, vođenje očevidnika medicinskih proizvoda i očevidnika proizvođača medicinskih proizvoda, davanje proizvodne dozvole proizvođačima lijeka i homeopatskog proizvoda, davanje suglasnosti za uvoz i izvoz lijekova i medicinskih proizvoda, informiranje i edukaciju o lijekovima te homeopatskim i medicinskim proizvodima, te druge poslove određene Zakonom o lijekovima i Zakonom o medicinskim proizvodima.

 

Ispiši stranicu