Stop krivotvorinama

Prekršajnopravna zaštita

Ministarstvo financija Republike Hrvatske  - Carinska uprava

Nadzor na unutarnjem tržištu

Ministarstvo financija, Carinska uprava, u okviru svojih nadležnosti, od 2013. godine nadzire i primjenu propisa iz područja intelektualnog vlasništva i to: promet i reproduciranje (umnožavanje) glazbenih i kinematografskih djela snimljenih na nosače zvuka i slike, računalnih programa i knjiga, zaštite industrijskog dizajna i žigova, korištenja oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, te promet proizvoda izrađenih prema zaštićenom izumu (patent). Inspektori Ministarstva financija, Carinske uprave, provode nadzor po službenoj dužnosti i temeljem prijava koje podnose fizičke i pravne osobe. Inspektori su ovlašteni privremeno oduzeti predmete, ako utvrde da se u prometu nalazi roba kojom se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, a u slučaju kada se ne može sa sigurnošću utvrditi da je znak koji se neovlašteno koristi istovjetan ili sličan tuđem znaku, može izuzeti uzorak spornih proizvoda i dostaviti ih na ispitivanje (vještačenje) ovlaštenoj instituciji. Ako utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa o intelektualnom vlasništvu počinjen prekršaj, podnijet će optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, odnosno, podnijet će kaznenu prijavu, ako postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo. Nadležni inspektor umjesto optužnog prijedloga može počinitelju prekršaja izdati prekršajni nalog temeljem odredbi članaka 228. i 233. Prekršajnog zakona.
 

Državni inspektorat Republike Hrvatske

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavlja, među ostalim inspekcijskim poslovima, inspekcijske poslove i pojedine poslove službenih kontrola u poljoprivredi, nadzirući provedbu propisa kojima se uređuju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, korištenje oznaka na tržištu, kao i službene kontrole kojima se prije stavljanja na tržište potvrđuje sukladnost proizvoda sa specifikacijom, nadzor nad radom kontrolnih tijela te sukladnost s drugim propisanim zahtjevima. Nadzor obuhvaća i sektor vinarstva i jakih alkoholnih pića.
 
 

Prekršajni sudovi

Prekršajna zaštita načelno je usmjerena protiv onih radnji koje predstavljaju manje kršenje pravnog poretka. Za postupanje u svim predmetima prekršajnopravne zaštite intelektualnog vlasništva nadležan je u Republici Hrvatskoj Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Odredbe o prekršajnoj odgovornosti zbog povreda prava intelektualnog vlasništva nalaze se u zakonima koji uređuju pojedina područja prava intelektualnog vlasništva. Za odlučivanje o prekršajima u drugom stupnju nadležan je Visoki prekršajni sud.
 

 

Ispiši stranicu