Stop krivotvorinama

Upravni postupak i upravni spor

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo je nadležan za provedbu posebnih upravnih postupaka za priznanje/registraciju prava industrijskoga vlasništva (patenta, žiga, industrijskoga dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, te topografija poluvodičkih proizvoda), a nadležan je i za upravne i inspekcijske poslove u području autorskog i srodnih prava (izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i inspekcijski nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava). Uz navedeno, djelatnost Zavoda obuhvaća i druge stručne poslove iz područja intelektualnog vlasništva.

Upravni sud u Zagrebu

Protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donesenih u postupcima za priznanje/registraciju prava industrijskoga vlasništva odnosno drugim postupcima u kojima se odlučuje o valjanosti prava te u upravnim postupcima iz područja autorskog i srodnih prava, stranka čijem zahtjevu nije udovoljeno u cijelosti ili u dijelu ima pravo pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, kao isključivo nadležnom u ovom području. Upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava. O žalbama protiv presuda Upravnog suda u Zagrebu odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije te veterinarstva. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu, kvalitetu i označavanje hrane, hrane za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, uspostavu i provedbu sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije, provodi projekte iz fondova i programa EU-a i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.
 

Ispiši stranicu